Regler

Dansk Adventure Race Union’s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

1. Om regelsamlingen

Regelsamlingen er lavet af to årsager:
  • For at sikre, at vi kan få lov til at arrangere løb i den natur, vi skal færdes i - også til næste år.
  • For at sikre en sportslig fair afvikling af konkurrencerne.

 

I det enkelte løbs roadbook vil der være tilføjelser til dette regelsæt, ligesom der kan forekomme lokale ændringer, som også vil være beskrevet i løbets roadbook.

I øvrigt appelleres der til deltagernes sunde fornuft og fairplay.

2. Generelle regler

2.1 Holdsammensætning
Holddeltagerne skal minimum være 18 år. Det enkelte race kan dog dispensere herfor, hvilket vil fremgå af løbets hjemmeside. I så fald skal deltagere under 18 år medbringe accept fra forældre/værge.

Der findes 3 klasser:
Mixhold: Begge køn er repræsenteret.
Herrehold: Alle på holdet er herrer.
Kvindehold: Alle på holdet er kvinder.

2.2 Afstandsreglen
Hele holdet skal være samlet ved alle poster, før de må fortsætte til næste post.

Alle på holdet skal havde været inden for en radius af 5 meter fra posten, før de må fortsætte til næste post.

Der kan på enkelte strækninger eller poster være krav om, at alle på holdet skal havde rørt posten, før de må fortsætte.

Holdet er først i mål, når hele holdet har passeret målstregen.
 
2.3 Klassement
Det gøres klart senest under sidste briefing før løbet, hvordan løbet afgøres.

Resultatet kan afgøres på en af følgende måder.
B. Flest CP, dernæst hurtigste tid.

TA: Transition Area
CP: Check Point
CPV: Check Point Valgfri
Målgang skal ske senest kl. 16.00, ved målgang efter kl. 16.00, fratrækkes 1 CPV eller CP pr. påbegyndt 1 minut man kommer ind efter kl. 16.00.

Alle startende på holdet skal gennemføre, for at holdet kan registreres som gennemført.

Et hold kan gennemfører et løb uden for konkurrencen, så længe der er mindst 2 af de startende holddeltagere tilbage.
Løbsledelsen skal hurtigst muligt orienteres, hvis et hold mister en holddeltager eller udgår. F.eks. enten ved næste bemandede post eller ved telefonisk kontakt.

Det er holdets ansvar, at evt. klippekort er intakte og kan kontrolleres, samt at de er forsynet med holdets navn og nummer.

Selvom en post placeres flere gange på en rute, må man under ingen omstændigheder klippe posten i flere felter første gang man er ved posten. Det samme gælder, hvis man kommer tæt forbi en post, man skal have senere.

Skulle det ske at en post er fjernet dvs. holdet ankommer til et checkpoint, hvor holdet er sikker på at posten skal være placeret, kan holdet fortsætte og melde dette til næste bemandede post. Hvis posten i et sådant tilfælde er blevet fjernet, vil holdet ikke få nogen straf. Hvis holdet har taget fejl kan løbsofficialen give holdet lov til at vende tilbage til posten, finde den og genoptage løbet derfra evt. med ordre om at gentage den efterfølgende rute frem til den bemandede post inklusiv gentage kontrolmarkeringer.

2.4 Færdselsregler
Alle færdselsregler skal overholdes.

Den private ejendomsret skal respekteres – f.eks. må hegn, haver og marker (beplantede såvel som ubeplantede) ikke forceres ved mindre andet angives tydeligt på kort eller i roadbook.

Eventuelle andre forbudte områder er markeret med skravering på kortene.

2.5 Obligatoriske udstyr
Obligatorisk udstyr skal altid medbringes og må ikke på noget tidspunkt efterlades, med mindre andet er beskrevet i løbets roadbook.

Dog må etapespecifikt udstyr gerne efterlades, hvis man ikke risikere at mangle det senere. F.eks. pagajer/padler kan efterlades i kajak/kano, refleksvest ved inliners osv.

Løbsofficials kan gennemføre check af obligatorisk udstyr undervejs.

2.6 Adfærd og FAIRPLAY
Adventurerace er en gentlemans sport. Det betyder blandt andet at man selv overholder de gældende regler og roadbookens beskrivelser, ligesom man har tillid til at ens konkurrenter gør det samme.

Det samme gælder naturligvis i forhold til anvisninger fra løbsofficials.

Hvis man møder et hold, der er nødstedt, hjælper man, hvis dette ønskes. Eventuelt tidsforbrug herpå kan godskrives af løbsledelsen.

Bevidst undladelse af at hjælpe et nødstedt hold kan medfører straf.

2.6.1 Kort og GPS

Løbsarrangørene udleverer enten før start eller undervejs i løbet det kortmateriale, som må anvendes under løbet. Kortmateriale, der ikke er udleveret af arrangørerne, er ulovligt med undtagelse af offentligt tilgængelige kort, der står ved f.eks. veje eller turistattraktioner.

Posterne skal tages i numerisk rækkefølge, ved mindre roadbooken klart beskriver, at der er tale om freeorder for hele løbet eller en del af det. Freeorder betyder at holdet selv vælger rækkefølgen af poster.

Er der ikke en lige (evt. knækket) linje mellem to poster, er der tvunget vejvalg på strækket, og ruten på kortet skal følges. En knækket linje skyldes ofte, at der er en tvungen passage, ex en overgang over skinner eller vej.

GPS enheder med baggrundskort er ikke lovlige at anvende under løbet. Dog er det tilladt at medbringe GPS ure, som f. eks Garmin forerunner. Det er til enhver tid ulovligt at anvende waypoints.

2.6.2 Hjælp undervejs
Holdet skal komme frem ved egen kraft, dvs. uden brug af motoriserede køretøjer eller hjælp udefra. 
Ved hjælp udefra, forstås hjælp der er konkurrenceforvridende.

Kort sagt kan man spørge sig selv om andre har samme mulighed for hjælp. Eksempelvis er proviantering i butikker og lignende undervejs tilladt, da alle har denne mulighed.

2.6.3 Affald/miljøet
Der må ikke efterlades andet i naturen end fodspor!

Specifikke regler for naturreservater og områder under særlige beskyttelser og/eller fredninger fremgår af løbets Roadbook. Dette kan f.eks. være områder, hvor stierne ikke må forlades.

Affald medbringes eller bortskaffes i skraldespande.

2.6.4 Antidoping:
Al deltagelse sker under Antidoping Danmarks regler. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig diskvalifikation.

3. Regler ved specifikke discipliner

3.1 Cykling
Der skal altid bæres godkendt cykelhjelm, ligesom der mellem solnedgang og solopgang skal benyttes forlys og baglys.

Det er deltagerens eget ansvar at cyklen er i lovlig stand.

Der må cykles på stier og veje, og der må under ingen omstændigheder cykles i terrænet. 

Det er ikke tilladt at benytte crosscykel.

3.2 Bike´n Run
Antallet af cykler er oplyst i løbets roadbook.

Der må kun være en deltager på en cykel ad gangen.

Der må cykles på stier og veje, og der må under ingen omstændigheder cykles i terrænet.

Der skal bæres cykelhjelm, når der cykles.

3.3 Inliners
Der skal altid bæres godkendt cykelhjelm ved kørsel på inliners, ligesom der mellem solnedgang og solopgang skal benyttes forlys og baglys samt bæres refleksvest yderst, også yderst på taske.

Færdselsreglerne i forhold til inliners kan være forskellig fra løb til løb, og vil derfor være præciseret i løbets roadbook.

3.4 Kano/kajak
Alle skal bære rednings-/svømmevest under hele sejladsen.

Der må ikke byttes pladser i kanoen/kajakken, når denne er på vandet. Ønsker man at skifte plads skal dette gøres ved kontakt med bredden.

Ved sejlads skal man kunne lave en makkerredning. 

Ved sejlads skal man altid være inden for syns og samtale afstand af hinanden.

3.5 Svømning, klatring og andre aktiviteter
Reglerne er beskrevet i løbets roadbook og/eller modtages information ved aktiviteten.

4. Regelhåndhævelse

4.1 Protester
Protester skal afleveres skriftligt til løbsledelsen, gerne undervejs i løbet og senest 2 timer efter målgang.
Alle protester skal være underskrevet af alle medlemmer på holdet.

Løbsledelsen kan opkræve et gebyr for indlevering af protester. Det fulde beløb returneres i tilfælde af medhold i protesten.

Skulle der være protester omkring løbet, kan dette indberettes skriftligt for DARU’s Appeludvalg senest 1 døgn efter målgang. DARU: info@ar-union

4.2 Tidsstraf og diskvalifikation
Løbsofficials kan opholde sig på forskellige steder under løbet og kan både fra skjul og åbenlyse placeringer overvåge at reglerne overholdes. Løbsofficials har ret til at idømme holdene nedenstående straffe.

Sit down straf: En Sit down straf er en tidsstraf, der aftjenes inden løbet er slut, dvs. enten med det samme eller senere i løbet. Det er ikke tilladt at have sit udstyr inkl. kortmateriale inde for rækkevidde under straffen, ligesom det ikke er tilladt at indtage mad og drikke i strafperioden. Man må gerne bruge almindelig løbstid på at forberede sig, hvis man f.eks. ønsker at tage mere tøj på inden tidsstraffen aftjenes.

Tidsstraf: En tidsstraf der lægges oven i holdets gennemførelsestid.

Tidsbonus: Såfremt et hold optræder med stort fairplay og f.eks. hjælper et nødstedt hold kan der gives en tidsbonus, som fratrækkes holdets gennemførelsestid.

Såfremt et hold spørger et andet om de har en tidsstraf/-bonus, skal dette oplyses uden tøven, ligesom et hold med tidsstraf/-bonus i videst mulig omfang selv skal forsøge at gøre direkte konkurrerende hold opmærksom herpå. Det sker for at sikre størst mulig fairness under løbet.

Diskvalifikation: Diskvalifikation dømmes oftest ved overtrædelser af Placeringsreglen og Færdselsreglerne, men kan også ske ved grove overtrædelser af andre regler eller ved bevidst snyd.

I dømmes et hold diskvalifikation kan de gennemfører resten af løbet uden for konkurrence, men skal uopfordret oplyse, at de er diskvalificeret til alle andre hold de møder under resten af løbet.

Bortvisning: Bortvisning dømmes ved særdeles grove overtrædelse af reglerne, i gentagelsestilfælde eller hvis holdet ikke accepterer påbud fra dommere eller andre officials. Holdet skal øjeblikkeligt aflevere deres numre og andet udstyr, der tilhører løbet og begive sig ad nærmeste vej til målområdet. Overholdes dette ikke kan holdet idømmes yderligere straf af DARU’s Appeludvalg.

DARU registrere centralt straffe, som er givet pga. grovere overtrædelser. Hvis et hold eller holddeltagere gentagende gange overtræder reglerne i flere løb, vil holdets fremtidige deltagelse i løb under DARU blive vurderet. DARU kan på baggrund heraf tildele holdet eller deltagerne en straf, såsom udelukkelse i fremtidige aktiviteter under DARU i en given periode.